Câu hỏi: Cơ sở quan trọng để hình thành các tổ chức liên kết khu vực là

Câu hỏi: Cơ sở quan trọng để hình thành các tổ chức liên kết khu vực là
A. vai trò quan trọng của các công ty xuyên quốc gia.
B. xuất hiện những vấn đề mang tính toàn cầu.
C. sự phân hóa giàu – nghèo giữa các nhóm nước.
D. sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/11, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh