Câu hỏi: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt khí CO$_{2}$ và khí CO?

Câu hỏi: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt khí CO$_{2}$ và khí CO?
A. dung dịch NaCl.
B. dung dịch CuSO$_{4}$.
C. dung dịch HCl.
D. dung dịch Ca(OH)$_{2}$ dư.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh