Câu hỏi: Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới, có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán nội khối..Điều này chứng tỏ EU là?

Câu hỏi: Có tỉ lệ diện tích và dân số nhỏ nhưng chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới, có chung một mức thuế quan trong quan hệ thương mại với nước ngoài, dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán nội khối..Điều này chứng tỏ EU là?
A. Một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới.
B. Một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
C. Một trung tâm dịch vụ của thế giới.
D. Một trung tâm xuất khẩu của thế giới.

Gợi ý câu trả lời

EU được xem là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, biểu hiện là:
– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu -> chiếm tỉ lệ lớn trong xuất khẩu của thế giới.
– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế quan trong buôn bán với các nước ngoài EU.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh