Câu hỏi: Con người khi tác động vào môi trường sẽ làm cho môi trường có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Con người khi tác động vào môi trường sẽ làm cho môi trường có đặc điểm nào dưới đây?
A. Biến đổi.
B. Biến mất.
C. Không biến đổi.
D. Không biến mất.

Gợi ý câu trả lời

Chọn: A.
Giải thích: SGK/161, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh