Câu hỏi: Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở

Câu hỏi: Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở
A. các đồng bằng lớn.
B. gần nơi tiêu thụ.
C. các đô thị lớn.
D. gần nguồn nguyên liệu.

Gợi ý câu trả lời

Công nghiệp chế biến rượu, bia, nước ngọt ở nước ta phân bố tập trung ở các đô thị lớn
Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh