Câu hỏi: Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì 1. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú. 2. Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công. 3. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông. 4. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao. Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?

Câu hỏi: Công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì
1. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.
2. Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công.
3. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông.
4. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.
Các ý trên có tất cả bao nhiêu ý đúng?
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Đáp án D.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu ngành công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển là do có nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú; có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công và có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh