Câu hỏi: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm

Câu hỏi: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm
A. thịt, cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy.
B. dệt-may, chế biến sữa, sành-sứ – thủy tinh.
C. nhựa, sành-sứ – thủy tinh, nước giải khát .
D. dệt-may, da giày, nhựa, sanh-sứ – thủy tinh.

Gợi ý câu trả lời

Sản xuất hàng tiêu dùng gồm dệt-may, da giày, nhựa, sành-sứ – thủy tinh.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh