Câu hỏi: Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới có rất ít trong lĩnh vực nào sau đây?

Câu hỏi: Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới có rất ít trong lĩnh vực nào sau đây?
A. nông nghiệp.
B. công nghiệp.
C. Công nghiêp và dịch vụ.
D. Dịch vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao, là những ngành dựa vào thành tựu khoa học lớn, có hàm lượng tri thức cao làm xuất hiện nhiều ngành mới trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ như: công nghệ vật liệu (sản xuất các vật liệu mới), công nghệ năng lượng (hạt nhân), công nghệ sinh học, công nghệ thông tin (phát triển ngành viễn thông). Như vậy, cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới nhưng hầu như không xuất hiện ở ngành nông nghiệp.

Author: Cô Minh Anh