Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình sản xuất lúa gạo ở Đông Nam Á hiện nay?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình sản xuất lúa gạo ở Đông Nam Á hiện nay?
A. Năng suất lúa tăng nhưng còn thấp.
B. Đông Nam Á là khu vực có sản lượng lúa lớn trên thế giới.
C. Lúa là cây lương thực chính ở hầu hết các nước trong khu vực.
D. Việt Nam, Thái Lan là những nước xuất khẩu gạo hàng đầu Đông Nam Á.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 11( Địa lí 11) Khu vực đông nam á – Tiết 2 Kinh tế – IV Nông nghiệp- Mục1 trồng lúa nước.

Author: Cô Minh Anh