Câu hỏi: Đặc điểm chung của Liên Minh Châu Âu và Hiệp hội các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Đặc điểm chung của Liên Minh Châu Âu và Hiệp hội các nước Đông Nam Á là
A. có 1 thị trường chung.
B. sử dụng đồng tiền chung.
C. đều là liên kết kinh tế khu vực.
D. đã bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Kết hợp kiến thức giữa 2 bài Liên minh châu Âu và Khu vực Đông Nam Á, tìm ra đặc điểm chung. Đây đều là liên kết thu vực, khu vực Đông Nam Á chưa: Có 1 thị trường chung; Sử dụng đồng tiền chung; Đã bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước

Author: Cô Minh Anh