Câu hỏi: Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

Câu hỏi: Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là
A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/6, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh