Câu hỏi: Đặc điểm chung nào dưới đây là của địa hình Trung Quốc và Việt Nam?

Câu hỏi: Đặc điểm chung nào dưới đây là của địa hình Trung Quốc và Việt Nam?
A. Chủ yếu là đồng bằng châu thổ rộng lớn.
B. Núi phân bố ở phía tây, đồng bằng ở phía đông.
C. Phía Tây có các hoang mạc, bán hoang mạc
D. Địa hình không có sự phân hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Trung Quốc và Việt Nam đều có núi phân bố ở phía tây, đồng bằng ở phía đông.

Author: Cô Minh Anh