Câu hỏi: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:

Câu hỏi: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:
A. Một châu lục đông dân nhất thế giới.
B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn
D. Tất cả các ý trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Tất cả các ý trên.
Giải thích: Bài 5 SGK trang 16-17 Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh