Câu hỏi: Đặc điểm dân số Nhật Bản là

Câu hỏi: Đặc điểm dân số Nhật Bản là
A. Đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
B. Dân số trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.
C. Đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.
D. Dân sô trung bình, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/76, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh