Câu hỏi: Đặc điểm không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Đặc điểm không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay là
A. tập trung một số nơi.
B. có các ngành trọng điểm.
C. tương đối đa dạng.
D. có sự chuyển dịch rõ rệt.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay là tập trung một số nơiĐáp án: A

Author: Cô Minh Anh