Câu hỏi: Đặc điểm không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta là

Câu hỏi: Đặc điểm không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta là
A. tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng.
B. dân cư thành thị có xu hướng tăng.
C. dân cư tập trung vào thành phố lớn.
D. phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Gợi ý câu trả lời

Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa nước ta
Đáp án: A

Author: Cô Minh Anh