Câu hỏi: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là

Câu hỏi: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là
A. dựa vào xuất khẩu hàng công nghiệp.
B. phát triển ổn định, độc lập và tự chủ.
C. tốc độ tăng trưởng cao.
D. tốc độ phát triển không đều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh