Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây đúng với đặc điểm của lớp nhân Trái Đất?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây đúng với đặc điểm của lớp nhân Trái Đất?
A. Thành phần vật chất chủ yếu là những kim loại nhẹ.
B. Vật chất chủ yếu ở trạng thái rắn và quánh dẻo.
C. Có độ dày nhỏ nhất nhưng nhiệt độ và áp suất lớn nhất.
D. Lớp nhân ngoài có nhiệt độ, áp suất thấp hơn so với lớp nhân trong.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
Nhân Trái Đất:
– Có độ dày lớn nhất: khoảng 3470 km, nhiệt độ áp suất cao nhất: khoảng 50000C.
+ Nhân ngoài: áp suất 1,3 – 31, triệu át mốt phe, vật chất trạng thái lỏng.
+ Nhân trong: áp suất cao hơn nhân ngoài, 3 – 3,5 triệu át mốt phe; vật chất ở trạng thái rắn hay còn gọi là hạt.
=> Như vậy nhận xét A, B, C đều sai. Chỉ có ý D là đúng nhất.

Author: Cô Minh Anh