Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với Liên minh châu Âu?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với Liên minh châu Âu?
A. Là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới.
B. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.
C. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
D. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên EU; EU là tổ trước liên kết khu vực lớn nhất thế giới (27 quốc gia thành viên, Anh rời EU 2016 nên còn 26 thành viên) và EU cũng là tổ chức thương mại thế giới, trước cả Hoa Kì và Nhật Bản.

Author: Cô Minh Anh