Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo?
A. Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người.
B. Mỗi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó.
C. Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên.
D. Bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Gợi ý câu trả lời

Môi trường nhân tạo bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra (nhà ở, nhà máy, thành phố…) → do vậy chúng chịu sự chi phối của con người, nếu không có bàn tay con người chăm sóc chúng sẽ bị hủy hoại. Ví dụ: nhà cửa công trình nếu xây lên không sử dụng, bỏ trống hàng chục năm nó sẽ cũ đi, đồ đạc hư hỏng, xuống cấp đi so với ban đầu.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh