Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo ?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về môi trường nhân tạo ?
A. Môi trường nhân tạo không phụ thuộc vào con người.
B. Mỗi trường nhân tạo phát triển theo quy luật riêng của nó.
C. Môi trường nhân tạo phát triển theo các quy luật tự nhiên.
D. Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.

Gợi ý câu trả lời

Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người,con người không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh