Câu hỏi: Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?

Câu hỏi: Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?
A. Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Phi.
B. Dân số Hoa Kì đông.
C. Dân số Hoa Kì tăng nhanh.
D. Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người. Dân cư có nguồn gốc châu Á và Mĩ La tinh gần đây tăng mạnh. Dân Anh điêng (bản địa) chỉ còn khoảng hơn 3 triệu người. Như vậy, dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Âu nên B sai.

Author: Cô Minh Anh