Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới.
C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.
D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
* Cách 1. Sử dụng phương pháp loại trừ.
– EU là một liên kết khu vực có 27 quốc gia mỗi nước có trình độ phát triển khác nhau nên ý C sai.
– EU là có hoạt động ngoại thương với bên ngoài nên cũng sẽ bị phụ thuộc vào bên ngoài nên ý D sai.
– Tuy EU là khu vực kinh tế phát triển nhưng không thể chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới nên ý B sai.
* Cách 2. Liên hệ bài “Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế”. So sánh số lượng thành viên của các liên kết khu vực, EU có số lượng thành viên nhiều nhất.

Author: Cô Minh Anh