Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của LB Nga?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của LB Nga?
A. Đại bộ phận là đồng bằng và vùng trũng.
B. Phần lớn là núi và cao nguyên.
C. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
D. Có trữ năng thủy điện lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh