Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?
A. Dân số Hoa Kì tăng nhanh.
B. Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Phi.
C. Dân số Hoa Kì đông.
D. Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Âu nên B sai.

Author: Cô Minh Anh