Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành giao thông vận tải?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành giao thông vận tải?
A. Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hóa.
B. Chất lượng sản được đo bằng tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn.
C. Tiêu chí đánh giá là khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển và cự li vận chuyển trung bình.
D. Số lượng hành khách luân chuyển được đo bằng đơn vị: tấn.km.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/138, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh