Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung Châu Âu?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung Châu Âu?
A. Quyền tự do đi lại, Cư trú chọn nghề của mọi công dân đựơc đảm bảo.
B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.
C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.
D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong toàn thị trừơng chung.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đây là các nội dung của thị trường chung Châu Âu: Thứ nhất cần phải nắm rõ cần tìm ra đáp án không đúng với thị trường chung châu Âu. Thứ 2: Nhắc lại ý nghĩa thành lập thị trường chung.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?
A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.
B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.
C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.
D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/51 – 52 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh