Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?
A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.
B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.
C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.
D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Việc hình thành thị trường chung châu Âu với các mặt tự do lưu thông, sử dụng đồng tiền chung nên dễ dàng trong giao dịch thanh toán.

Author: Cô Minh Anh