Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là của nền nông nghiệp Hoa Kì hiện nay?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không phải là của nền nông nghiệp Hoa Kì hiện nay?
A. Có tính chuyên môn hóa cao.
B. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.
C. Đồn điền là hình thức sản xuất chủ yếu.
D. Gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ

Gợi ý câu trả lời

Nông nghiệp Hoa Kì đứng hàng đầu thế giới.
– Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp có tính chuyên môn hóa cao, trình độ kĩ thuật cao đem lại năng suất chất lượng lớn (Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới).
– Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến -> gắn công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
⇒ Nhận xét A, B, D đúng.
– Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình trang trại tăng.
⇒ Nhận xét: Đồn điền là hình thức sản xuất chủ yếu -> Không đúng
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh