Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn ?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn ?
A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian
B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.
C. Quy mô dân số đông.
D. Mức độ tập trung dân số cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/95 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh