Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á
A. Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
B. Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.
C. Có nền kinh tế phát triển hiện đại.
D. Các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu và kém phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.
Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh