Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là không đúng với phần phía Đông của LB Nga?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây là không đúng với phần phía Đông của LB Nga?
A. Phần lớn là núi và cao nguyên.
B. Có nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
C. Có trữ năng thủy điện lớn.
D. Có đồng bằng Đông Âu tương đối cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản

Author: Cô Minh Anh