Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của đá trầm tích so với hai nhóm đá còn lại

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của đá trầm tích so với hai nhóm đá còn lại
A. Có tỉ trọng nhẹ hơn nhiều.
B. Có chứa hoá thạch và có sự phân lớp.
C. Chỉ phân bố ở vùng nhiệt đới.
D. Có giá trị kinh tế cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đặc điểm nổi bật của đá trầm tích so với hai nhóm đá còn lại có chứa hoá thạch và có sự phân lớp.

Author: Cô Minh Anh