Câu hỏi: Đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc là

Câu hỏi: Đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc là
A. dân cư phân bố đều khắp lãnh thổ, tập trung chủ yếu ở nông thôn.
B. dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở miền núi.
C. dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở miền Tây.
D. dân cư phân bố không đều tập trung chủ yếu ở miền Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/88, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh