Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

Câu hỏi: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng
A. Công nghiệp khai thác
B. Công nghiệp dệ may
C. Công nghệ cao
D. Công nghiệp cơ khí

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục 3, SGK/8 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh