Câu hỏi: Đặc trưng của phương pháp khoanh vùng là

Câu hỏi: Đặc trưng của phương pháp khoanh vùng là
A. Thể hiện được sự phân bố của các đối tượng địa lí
B. Thể hiện được động lực phát triển của các đối tượng
C. Thể hiện sự phổ biến của 1 loại đối tượng riêng lẻ
D. Thể hiện sự phân hóa về phát triển của các đối tượng

Gợi ý câu trả lời

Đặc trưng của phương pháp khoanh vùng là thể hiện sự phổ biến của 1 loại đối tượng riêng lẻ, dường như tách ra với các loại đối tượng khác.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh