Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?

Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?
A. Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi thấp và tiếp tục giảm.
B. Có nhiều kinh nghiệm.
C. Thiếu lao động, nguy cơ suy giảm dân số.
D. Sức ép dân số lên các vấn đề việc làm, y tế, giáo dục lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Dân số già, số người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là số trẻ em ít hơn => giảm bớt sức ép lên các vấn đề y tế, giáo dục, việc làm… => Sức ép dân số lên các vấn đề việc làm, y tế, giáo dục lớn không phải là đặc trưng các nước có cơ cấu dân số già.

Author: Cô Minh Anh