Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ:

Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ:
A. Tỉ lệ dân số phụ thuộc ít.
B. Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi rất cao.
C. Nguồn lao động dự trữ dồi dào.
D. Việc làm, giáo dục, y tế là những vấn đề nan giải và cấp bách.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Dân số trẻ, tỉ lệ trẻ em (0 – 14) và người già lớn nên tỉ lệ dân số phụ thuộc nhiều => Tỉ lệ phụ thuộc ít không phải là đặc trưng các nước có cơ cấu dân số trẻ.

Author: Cô Minh Anh