Câu hỏi: Đại bộ phận dân cư LB Nga tập trung ở

Câu hỏi: Đại bộ phận dân cư LB Nga tập trung ở
A. Phần lãnh thổ thuộc châu Âu.
B. Phần lãnh thổ thuộc châu Á.
C. Phần phía Tây.
D. Phần phía Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III (chú ý hình 8.4), SGK/65 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh