Câu hỏi: Đại bộ phận đất pốt-dôn phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào dưới đây?

Câu hỏi: Đại bộ phận đất pốt-dôn phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào dưới đây?
A. Từ vĩ tuyến 400 Bắc lên 800 Bắc.
A. Từ vĩ tuyến 400 Nam lên 800 Nam.
C. Từ vòng cực Bắc (66033’B) lên cực Bắc (900N).
D. Từ vòng cực Nam (66033’N) lên cực Nam (900N).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
B1. Đọc bảng chú giải nhận biết kí hiệu đất pốt-dôn.
B2. Dựa vào các đường vĩ độ trên bản đồ -> xác định được phạm vị phân bố vành đai đất pốt-dôn là: Từ vĩ tuyến 400 Bắc lên 800 Bắc.

Author: Cô Minh Anh