Câu hỏi: Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía đông sông Ê – nít – xây là

Câu hỏi: Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía đông sông Ê – nít – xây là
A. đồng bằng và đồi núi thấp.
B. núi và cao nguyên.
C. đồng bằng và vùng trũng.
D. đồi núi thấp và vùng trũng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/62, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh