Câu hỏi: Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê – nít – xây là

Câu hỏi: Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê – nít – xây là
A. Đồng bằng và đồi núi thấp.
B. Đồng bằng và vùng trũng.
C. Núi và cao nguyên.
D. Đồi núi thấp và vùng trũng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/61, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh