Câu hỏi: Đại bộ phận lãnh thổ Liên Bang Nga thuộc khí hậu nào?

Câu hỏi: Đại bộ phận lãnh thổ Liên Bang Nga thuộc khí hậu nào?
A. Nhiệt đới.
B. Cận nhiệt đới.
C. Cận cực.
D. Ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Đại bộ phận lãnh thổ Liên Bang Nga thuộc khí hậu ôn đới.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh