Câu hỏi: Đại bộ phân rừng lá kim phân bố ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Đại bộ phân rừng lá kim phân bố ở khu vực nào dưới đây?
A. Hoa Kì và Liên Bang Nga.
B. Canada, Bắc Âu và Liên Bang Nga.
C. Nam Âu, Hoa Kì và Trung Quốc.
D. Canada, Nam Âu và Bắc Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
B1. Đọc bảng chú giải nhận biết kí hiệu thảm thực vật rừng lá kim.
B2. Dựa vào bản đồ và bảng chú giải -> xác định được phạm vị phân bố thảm thực vật rừng lá kim phân bố chủ yếu ở Canada, Bắc Âu và Liên Bang Nga.

Author: Cô Minh Anh