Câu hỏi: Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa vì

Câu hỏi: Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa vì
A. đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.
B. bề mặt các lục địa gồ ghề nên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.
C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.
D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Gợi ý câu trả lời

Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn, do sự hấp thụ nhiệt của đất, nước khác nhau.
– Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn.
– Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh