Câu hỏi: Dẫn chứng nào chứng minh cho nhận xét: “Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản”?

Câu hỏi: Dẫn chứng nào chứng minh cho nhận xét: “Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản”?
A. Diện tích đất nông nghiệp ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ.
B. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh.
C. Tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%.
D. Lúa gạo là cây trồng chính, chiếm 50% diện tích canh tác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%. Nhật Bản nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Author: Cô Minh Anh