Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì có xu hướng nào dưới đây?

Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì có xu hướng nào dưới đây?
A. Chuyển từ các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương đến các bang vùng Đông Bắc.
B. Chuyển từ các bang phía Nam đến các bang phía Tây, ven Thái Bình Dương.
C. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc, phía Nam đến các bang ven Thái Bình Dươmg.
D. Chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam, ven Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương.

Author: Cô Minh Anh