Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu ở

Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu ở
A. Nông thôn
B. Các thành phố vừa và nhỏ
C. Các siêu đô thị
D. Ven các thành phố lớn

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.
Cho bảng số liệu:
Số dân của Hoa Kì qua các năm
Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 18 đến 21:

Author: Cô Minh Anh