Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở

Câu hỏi: Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở
A. Ven Thái Bình Dương
B. Ven Đại Tây Dương
C. Ven vịnh Mê-hi-cô
D. Khu vực Trung tâm

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích :Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh