Câu hỏi: Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do

Câu hỏi: Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do
A. Tình hình chính trị không ổn định
B. Hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động
C. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài
D. Phần lớn người dân không có đất canh tác

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I (bản đồ), SGK/25 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh